L

o

a

d

i

n

g

Event Heads

Technical

logo

Athul Tulasidasan

+91 7887494095

Amit Naik

+91 8779624030

Management

logo

Janesh Shetty

+91 7887494095

Sreelakshmi Priyan

+91 810841100

Fine Arts

logo

Teejal Singh

+91 9768000278

Tushar Surve

+91 8268182173

Avanti Salwatkar

+91 9689655699

Performing

logo

Yog Agarwal

+91 9987071544

Dishad Koli

+91 7021555531

Parth Balsaraf

+91 9869541542

Literary

logo

Paree Gadhe

+91 9309871554

Emaan Qureshi

+91 9820409717

Informals

logo

Nupur Kelkar

+91 9082683799

Sejal Hadkar

+91 9137516163

Mehroz Chiwan

+91 7977723755

Gaming

logo

Atharva Kale

+91 9834634592

Mihir Deshmukh

+91 9768378344

Sports

logo

Soham Bhujbal

+91 9860377037

Faraz Raza

+91 7900019313